مهندس سارا فروزان
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تبریز
طراح داخلی و خارجی انواع پروژه های مسکونی
طراح داخلی و نمای بیرونی انواع پروژهای تجاری
طراح داخلی و بیرونی انواع پروژهای فرهنگی
طراح داخلی و بیرونی پروژه های تاریخی و مذهبی
طراح داخلی و خارجی انواع پروژه های ورزشی
طراح داخلی و خارجی انواع پروژهای صنعتی و کارخانجات
طراح و انیماتور پروژهای صنعتی ازقبیل نقشه استقرار ماشین آلات و خطوط تولید
طراحی لند اسکیپ انواع پروژهای شهری و آب وخاک
نطارت و اجرای معماری انواع پروژهای مسکونی -تجاری – ورزشی – صنعتی
مهندس پایه 3 نطارت و اجرا و عضو نطام مهندسی ساختمان اردبیل
عضو ارشد دفتر فنی کارخانه پارس سوله اردبیل
تماس 04533638901–09398724897